Đại học Duy Tân với hơn 1 Công bố Quốc tế mỗi ngày trong năm 2017